แบบสอบถามนี้ออกแบบมาเพื่อวัดระดับความพึงพอใจที่คุณมีต่อความสัมพันธ์ทางเพศกับคู่ของคุณ แบบสอบถามนี้ไม่ใช่การทดสอบ ดังนั้นจึงไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ตอบแต่ละข้ออย่างระมัดระวัง และเป็นไปตามความจริงเท่าที่คุณจะทำได้ โดยใส่ตัวเลขตามความรู้สึกดังต่อไปนี้

1

ไม่เคยเลย

2

น้อยมาก

3

นานๆ ครั้ง

4

บางครั้ง

5

บ่อยครั้ง

6

เกือบตลอดเวลา

7

ตลอดเวลา

Powered byTalk To Peach