เงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการ

บริษัท ออเรนจ์แคป อินโนเวทีฟ จำกัด ("บริษัท") ในฐานะผู้ให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับการจองการปรึกษา และแพลตฟอร์มการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการ และที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศ (Sexology) ผ่านทางระบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ PEACH ("PEACH") มีจุดประสงค์แจ้งเงื่อนไขและข้อตกลงการใช้บริการฉบับนี้ ("เงื่อนไข") ให้ท่านในฐานะผู้ใช้บริการทราบว่า ในการให้บริการ PEACH แก่ท่านนั้น บริษัทจะดำเนินการโดยสอดคล้องกับเงื่อนไขฉบับนี้
ขอบเขตการบังคับใช้เงื่อนไข เงื่อนไขฉบับนี้ใช้สำหรับการให้บริการของ PEACH ในทุกขั้นตอน แต่ทั้งนี้จะไม่มีผลบังคับใช้กับการดำเนินการ และการให้บริการที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกที่อาจเชื่อมโยงต่อ เนื่องจากการให้บริการของบริษัท และ/หรือจากแพลตฟอร์ม PEACH ไม่ว่าจะเป็นการให้ดำเนินการโดย คลินิคหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพทางเพศที่อาจให้บริการผ่าน PEACH (เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย เฉพาะเจาะจงภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้) หรือผู้ให้บริการภายนอกอื่น ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถควบคุมการดำเนินการให้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ และบริษัทแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขการให้บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก
นอกจากนี้ ท่านรับทราบว่า ในการใช้บริการ PEACH ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้ใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
การยอมรับเงื่อนไข เมื่อท่านสมัครใช้บริการ PEACH ทางบริษัทจะถือว่า ท่านตกลงยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้แล้ว หากท่านไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ หรือฉบับแก้ไขอื่นๆ บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้าถึงและใช้บริการ PEACH ได้ ทั้งนี้ การที่ท่านยังคงใช้ PEACH โดยเฉพาะยังมีบัญชีผู้ใช้งานอยู่ ท่านจะถูกถือว่า ยอมรับปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้เสมอ
เงื่อนไขคุณสมบัติผู้ใช้งาน ในการใช้บริการ PEACH ท่านรับทราบว่า บริษัทกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณ สมบัติของผู้ใช้บริการว่า ผู้ใช้บริการ PEACH ต้องบรรลุนิติภาวะและมีความสามารถภายใต้กฎหมายได้อย่างสมบูณ์ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลที่มีอายุเกิน 20 ปีหรือต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ หากท่านสมัครใช้บริการ PEACH บริษัทจะถือว่า ท่านให้การรับประกันและรับรองว่า ท่านมีคุณสมบัติดังกล่าวโดยสมบูรณ์ แต่หากบริษัทใช้สิทธิ (ซึ่งไม่ถือเป็นหน้าที่) ตรวจสอบคุณสมบัติของท่าน และพบว่า ท่านไม่มีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด บริษัทมีสิทธิใช้ดุลพินิจในการยกเลิก หรือระงับการใช้บริการของท่านได้
บริการของ PEACHบริการของ PEACH ที่บริษัทให้บริการแก่ท่าน ได้แก่ การให้บริการในการติดต่อประสานงาน เชื่อมโยงจองคิว และการติดต่อสื่อสาร เพื่อการปรึกษาหารือเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศ ระหว่างท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการและผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งมีกระบวนการเบื้องต้น ดังนี้
การทำแบบสอบถามเบื้องต้น บริษัทจัดทำแบบสอบถามเบื้องต้นขึ้น เพื่อให้ท่านประเมินตนเอง แบบ Self-Assessment เกี่ยวกับปัญหาที่ต้องการปรึกษา เพื่อให้บริษัทสามารถประเมินจับคู่ผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมให้แก่ ท่าน ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย (i) บริษัทจะอ้างอิงผลการตอบแบบสอบถามที่ท่านเป็น ผู้ให้ข้อมูลเพียงฝ่ายเดียวในการประเมินจับคู่ที่ปรึกษาให้แก่ท่าน โดยไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบ หรือสอบถามใดอีกเพิ่มเติม ดังนั้น ในการให้ข้อมูลต่างๆ ท่านต้องให้การรับประกันความถูกต้อง แท้จริงของข้อมูลที่ท่านให้แก่บริษัท และ (ii) การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับที่ปรึกษาที่อาจเหมาะสมในการให้คำปรึกษาแก่ท่านนั้น ไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ หรือการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ เป็นเพียงการให้คำแนะนำเบื้องต้นประกอบการพิจารณาเลือกใช้บริการของท่าน ซึ่งยังเป็นดุลพินิจฝ่ายเดียวของท่านการประเมินที่ปรึกษา ในเบื้องต้น บริษัทจะประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นในส่วนของการมีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติการเป็นที่ปรึกษาเฉพาะทางของที่ปรึกษาทางด้านสุขภาพทางเพศ ที่บริษัทจะให้ลงทะเบียนเพื่อการให้บริการผ่าน PEACH ("ที่ปรึกษา") แต่ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย บริษัทไม่อยู่ในวิสัยที่จะให้การรับประกันและรับรองความพึงพอใจของท่านในการใช้บริการของที่ปรึกษาดังกล่าวได้ทั้งหมดการจับคู่และจองคิวสำหรับการรับการปรึกษา โดยอ้างอิงจากการตัดสินใจเลือกที่ปรึกษา และการ กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการใช้บริการของท่าน และความสะดวกของที่ปรึกษาที่ท่านเลือกใช้บริการนั้น บริษัทจะให้บริการจับคู่และจองคิว เพื่อให้ท่านเข้ารับการปรึกษากับที่ปรึกษาที่ท่านเลือก ทั้งนี้เมื่อท่านยืนยันการจองคิว และการชำระค่าบริการแล้ว บริษัทอาจสงวนสิทธิในการกำหนดเงื่อนไขการเก็บค่าธรรมเนียมการยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงคิวที่ได้ยืนยันไปแล้วดังกล่าว โดยบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเงื่อนไขดังกล่าวก่อนการชำระค่าบริการและนโยบายการคืนเงิน ก่อนที่ท่านจะสามารถใช้บริการปรึกษากับที่ปรึกษาได้ ท่านต้องชำระค่าบริการให้แก่บริษัทให้ครบถ้วน ตามจำนวนที่บริษัทแจ้งให้ท่านทราบก่อน ทั้งนี้ หากเกิดเหตุที่ที่ปรึกษาไม่สะดวกในการให้บริการในวันเวลาที่ตกลงกันไว้ ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที และหากท่านไม่สะดวกในการเลื่อนเวลาในการใช้บริการ ทางบริษัทจะคืนเงินให้แก่ท่านเต็มจำนวนการให้บริการปรึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เมื่อถึงเวลาที่ได้ตกลงจองคิวกันไว้ดังกล่าว บริษัทจะให้บริการช่องทางออนไลน์ในการติดต่อสื่อสารเพื่อใช้บริการระหว่างท่านและที่ปรึกษา ทั้งนี้ช่องทาง และระบบที่บริษัทจัดให้นี้ อาจมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่สามารถใช้งานได้กับบางระบบ หรือเครื่องมือเท่านั้น ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับข้อจำกัดดังกล่าว (หากมี) แต่นอกเหนือจากข้อจำกัดทางเทคนิคดังกล่าว หากเกิดข้อผิดพลาดทางเทคนิคอันเป็นความผิดของบริษัท บริษัทจะดำเนินการคืนเงินสำหรับการปรึกษาในครั้งนั้นให้แก่ท่าน
ข้อตกลงการใช้บริการ
2.1 บัญชีผู้ใช้งาน ท่านในฐานะผู้ใช้บริการต้องรักษาความปลอดภัยและความลับของชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password) ในการใช้ PEACH และจะไม่เปิดเผยให้ผู้ใดทราบ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดทั้งสิ้น หากเกิดปัญหาจากการใช้ชื่อผู้ใช้งานหรือรหัสผ่านของท่าน โดยบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการเข้าถึงข้อมูลการปรึกษาที่ท่านดำเนินการผ่าน PEACH ทั้งนี้ หากเกิดปัญหาดังกล่าว บริษัทแนะนำให้ท่านแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อระงับบัญชีผู้ใช้งานดังกล่าวทันที ทั้งนี้หากไม่มีการแจ้งปัญหาใดมายังบริษัท การทำรายการใดก็ตามผ่านบัญชีผู้ใช้งานของท่านย่อมมีผลผูกพันท่าน และท่านตกลงรับผิดชอบทุกประการ2.2 บริษัทไม่ได้ให้บริการทางการแพทย์ ในการใช้บริการของบริษัท ท่านต้องยอมรับและรับทราบว่า บริษัทไม่ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ท่านโดยตรง แต่บริษัทให้บริการเป็นเพียงแพลตฟอร์มเชื่อมโยงสนับสนุนการให้บริการปรึกษาระหว่างท่าน และที่ปรึกษาเท่านั้น2.3 เงื่อนไขการใช้บริการ ท่านจะสามารถใช้บริการ PEACH ได้สมบูรณ์ ต่อเมื่อท่านได้ดาวน์โหลดและติดตั้ง ลงทะเบียน PEACH บนอุปกรณ์ของท่าน เพื่อการทำรายการ และท่านต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเฉพาะอื่นตามแต่ละฟังก์ชัน และ/หรือบริการของ PEACH (ถ้ามี) ทั้งนี้ ให้ถือว่า เงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นสาระสำคัญที่ท่านต้องปฏิบัติตาม และหากบริษัทพบว่า ท่านไม่ปฏิบัติตาม บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการหรือการใช้บัญชีผู้ใช้งานของท่านได้ในทันที2.4 ข้อห้ามการใช้บริการ ท่านต้องใช้บริการของ PEACH เพียงเพื่อจุดประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ ห้ามดำเนินการ ได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียงข้อห้าม ดังนี้ ซึ่งหากบริษัทตรวจสอบพบว่า ท่านดำเนินการที่ละเมิดข้อห้ามการใช้บริการที่กำหนดไว้ บริษัทมีสิทธิระงับการทำรายการ การใช้บัญชีผู้ใช้งาน และการให้บริการแก่ท่านได้ในทันที
ก. ห้ามใช้งาน PEACH ในลักษณะที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี ใช้ในเชิงอนาจาร และ/หรือละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือดำเนินกิจกรรมใดที่ผิดกฎหมาย หรือที่เป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมาย
ข. ห้ามปลอมแปลงหรือลอกเลียน หรือการกระทำการใดที่เป็นการแสดงแก่บุคคลภายนอกว่า ท่านเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ไม่ว่าด้วยจุดประสงค์ใด
ค. ห้ามดำเนินการใดที่จะส่งผลเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิอื่นใดของบริษัท หรือของผู้อื่น โดยเฉพาะห้ามคัดลอกหรือแยกองค์ประกอบทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทไม่ว่าส่วนใด และ/หรือนำสิทธิดังกล่าวไปใช้งานเชิงพาณิชย์ ขาย เผยแพร่ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ว่าในลักษณะใดแก่บุคคลที่สาม
จ. ห้ามส่งเนื้อหาใดที่มีไวรัสคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือโค๊ดคอมพิวเตอร์ใด ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่ออกแบบไว้เพื่อทำลายหรือทำให้การทำงานของบริการของ PEACH หรือของผู้ใช้บริการอื่นได้รับผลกระทบ
ฉ. ห้ามพิมพ์ ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลใดที่อาจทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ใช้งานอื่นที่ท่านอาจมีโอกาสเข้าถึงไม่ว่าในกรณีและไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของข้อมูลดังกล่าวก่อน
ช. ห้ามใช้บริการ PEACH ในลักษณะอื่นใด ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม ตามการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดของบริษัท
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาองค์ประกอบของ PEACH รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สารสนเทศ ข้อความ กราฟิก ภาพ การจัดวาง (layout) การออกแบบงาน (designs) รูปภาพ ตราสัญลักษณ์ โลโก้ เนื้อหาบทความ (editorial content) ภาษาที่ใช้ในการสร้างโฮมเพจ mood&tone ข้อความ html และองค์ประกอบอื่นบนระบบบริการของ PEACH เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ซึ่งบริษัทสงวนสิทธิทั้งปวงในการบังคับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของตนทั้งหมด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การใช้สิทธิบังคับต่อการละเมิดสิทธิหรือเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาโดยท่าน ทั้งนี้ท่านต้องไม่ทำการ และจะไม่จัดหาให้มีการที่บุคคลที่สามเพื่อทำการ คัดลอก นำไปผลิตซ้ำ ส่งต่อ ตีพิมพ์ แจกจ่าย เผยแพร่ เก็บ (ในรูปแบบวิธีการใด) แสดง ปรับเปลี่ยน ขายหรือโอน สร้างผลงานต่อยอดหรือแสวงหาประโยชน์ในวิถีทางใดจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัทนอกเหนือจากข้อจำกัดความรับผิดที่ระบุเป็นการเฉพาะ ในข้อกำหนดอื่นในเงื่อนไขฉบับนี้ บริษัทจำกัดความรับผิดชอบเกี่ยวกับการให้บริการ PEACH ดังนี้
4.1 รับผิดเฉพาะความเสียหายทางตรง ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัท กรรมการพนักงาน หรือผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท ต้องรับผิดต่อความเสียหายเฉพาะที่เป็นความเสียหายทางตรง อันเกิดจากการกระทำผิดโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของบุคคลดังกล่าว และไม่รับผิดต่อค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายเกี่ยวเนื่องอย่างอื่น4.2 การให้บริการแบบ As-Is การให้บริการของ PEACH เป็นการให้บริการบนพื้นฐาน As Is Basis เท่านั้น ดังนั้น ภายใต้ขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต บริษัทปฏิเสธการรับรองและการรับประกัน รวมถึงการรับผิดทั้งหมด อันเกี่ยวกับการให้บริการของ PEACH นอกเหนือจากการรับประกันหรือการตกลงที่ ระบุไว้ชัดเจน ภายใต้เงื่อนไขฉบับนี้ โดยเฉพาะบริษัทไม่รับประกันว่า (i) การบริการของ PEACH จะตรงตามความต้องการ และความคาดหวังของท่านผู้ใช้บริการในทุกประการ และ (ii) การบริการของ PEACH จะต่อเนื่องและแม่นยำตลอดเวลา โดยปราศจากการสะดุด ความล่าช้า หรือปราศจากช่วงเวลาที่เกิดความผิดปกติทางเทคนิคทั้งหมด ปลอดภัยปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายทั้งหมดและตลอดเวลา4.3 ข้อจำกัดความรับผิดอื่น บริษัทไม่รับผิดชอบในความผิดพลาด ความบกพร่อง หรือ เหตุขัดข้องในการใช้บริการ PEACH อันเนื่องมาจาก (i) การที่ท่านใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์หรือลักษณะนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด หรือ (ii) เหตุสุดวิสัย หรือเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท
ข้อกำหนดอื่น
5.1 การยกเลิกการให้บริการโดยบริษัท บริษัทอาจยกเลิกความสัมพันธ์ในการให้บริการแก่ท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ท่านปฏิบัติผิดเงื่อนไขฉบับนี้ (2) บริษัทโดยดุลพินิจฝ่ายเดียวเป็นที่สุดเห็นว่า การให้บริการของ PEACH หรือไม่สามารถต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ทั้งนี้ในการยกเลิกดังกล่าว ท่านสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดจากบริษัท และกรณีท่านดำเนินการผิดเงื่อนไข การใช้สิทธิยกเลิกจะไม่ถือเป็นการตัดสิทธิของบริษัทในการเรียกร้องค่าเสียหาย หรือการเยียวยาอื่นที่บริษัทอาจมีต่อท่าน5.2 การโอนสิทธิและหน้าที่ ท่านไม่มีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ของท่านในการใช้บริการของ PEACH ให้แก่บุคคลภายนอกได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท แต่บริษัทมีสิทธิโอนสิทธิและหน้าที่ของบริษัทให้แก่ บุคคลภายนอก ได้ด้วยการใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียวของบริษัท5.3 การแก้ไขเงื่อนไข บริษัทมีสิทธิเพียงฝ่ายเดียวในการเพิ่มเติม หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฉบับนี้ได้ตามแต่จะเห็นสมควรด้วยดุลพินิจฝ่ายเดียว โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ทันทีเมื่อมีการประกาศผ่าน PEACH หรือผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารอื่นของบริษัท5.4 กฎหมายที่ใช้บังคับและการระงับข้อพิพาท เงื่อนไขฉบับนี้จะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย กรณีมีข้อพิพาทใดเกี่ยวเนื่องเกิดขึ้น ข้อพิพาทดังกล่าวอาจระงับโดยศาลไทย